Vybudovali jste firmu.

Dlouhá léta jste budovali svou firmu. Ať už to byl rodinný, malý či střední podnik, dali jste do něj kus sebe a vytvořili skvěle fungující společnost. Už jste však přemýšleli nad tím, co dělat, až nastane čas a vy budete muset předat svou firmu následníkům?

Chci vědět více!

Přišel čas předat firmu?

Přiblížila se doba, kdy přemýšlíte nad tím, jak co nejlépe a nejsnadněji předat svou firmu svým nástupcům. Neorientujete se v problematice legislativy, řízení procesu následnictví a nástupnictví? 

Chci vědět více!

Lámete si hlavu nad předáním vaší firmy?

Předání vaší dobře fungující společnosti vašim následníkům není jednoduchá záležitost, nese s sebou spoustu aspektů, které je potřeba vyřešit. Nemusíte si však trhat vlasy. Naším společným cílem je najít způsob, jak vám rozhodování usnadnit.

Chci vědět více!

Společnou cestou ke společnému cíli.

Naším společným cílem je najít způsoby a cesty, jak vám usnadnit celý proces nástupnictví. Vy pomůžete nám, my pomůžeme vám.

Chci vědět více!

Nástupnictví

Mnoho velmi dobře fungujících rodinných firem či středních a malých podniků každoročně ukončí svou činnost z důvodu neschopnosti nalézt nástupce vedoucích pracovníků, kteří by převzali vedení společnosti. Navzdory stávajícím schématům nástupnictví v některých zemích stále existují omezené znalosti, zkušenosti a povědomí o převodu vlastnictví podniku.

Podnikatelé provozující rodinnou, malou či střední firmu věnují drtivou většinu svého času rozvoji a vedení své firmy. Jsou limitováni časovými i lidskými zdroji, které jim mnohdy chybí při hledání řešení komplexního procesu nástupnictví.

Nástupnictví se tak v současnosti stává významným problémem nejen v zemích střední Evropy.

Projekt ENTER-transfer

Cílem projektu ENTER-transfer (název projektu je akronymem pro Enterprise Transfer, tedy přenos podniku) je usnadnit podnikové nástupnictví na národní i nadnárodní úrovni. V rámci projektu budou vyvíjeny inovativní nástroje a služby, které zjednoduší proces podnikového nástupnictví a pomohou udržovat rodinné firmy.

V rámci projektu bude rovněž vytvořen portál pro společnosti, které usilují o nástupnictví, soubor nástrojů s praktickými pokyny jak pro společnosti hledající nástupnické dědictví, tak pro uchazeče o nástupnictví, a strategie pro vytváření příznivých podmínek pro proces podnikového nástupnictví. Společné úsilí projektových partnerů povede k lepšímu zvyšování povědomí a podpůrných kapacit veřejných orgánů prostřednictvím školení a regionálních strategií, posílení dovedností a kompetencí mladých podnikatelů, vlastníků rodinných podniků a jejich potomků prostřednictvím cílených školení.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu je projektovým partnerem projektu ENTER-transfer, který je finančně podpořen z programu Interreg Central Europe.

Aktuality z projektu

Projektoví partneři v posledním období pokračovali ve výzkumných činnostech v oblasti obchodního nástupnictví. Rovněž došlo k několika setkáním zúčastněných stran, na nichž byl představen postup na vývoji projektu, který byl projednán se zúčastněnými stranami a byla shromážděna a začleněna hodnotná zpětná vazba. Sběr zpětné vazby a testování specifik modelu byly nedílnou součástí pilotní akce.

Druhý tematický pracovní balíček byl zaměřen na testování proveditelnosti vybraných integrálních částí předběžné verze modelu pro zavedení a rozvoj nástupnictví ve střední Evropě prostřednictvím pilotních akcí. Pilotní akce se konaly v 5 partnerských regionech (Slovensko – Prešov, Česká republika – Jihočeský kraj, Rakousko – Oberösterreich, Chorvatsko – Dubrovnik-Neretva a Polsko – Mazowieckie). Úplná zpráva o projektových událostech je dostupná v sekci Publikace na webové stránce projektu ENTER-transfer: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENTER-transfer.html

Slovensko – Prešov

Pilotní akce v Prešovském kraji byly spoluorganizovány Ekonomickou univerzitou v Bratislavě a inovačním partnerským centrem. Akce byly zaměřeny na určení základních principů, nejúčinnějších opatření (včetně poradenských, finančních služeb, veřejné podpory a soukromé pomoci) a znalostí souvisejících s nástupnictvím a převodem podniků. Priorita byla dána tzv. Business Succession modelu, který je základním východiskem pro rozhodování nástupců, kteří mají ambice převzít vedení v rodinných podnicích a naopak, pro majitele společností, kteří hledají způsoby, jak udržet fungování společnosti po jejich odchodu do důchodu. Hlavním cílem schůzky bylo shromáždit zpětnou vazbu partnerů o postupu modelu a diskutovat o souboru kritérií připravených za účelem vylepšení modelu, který bude použit pro platformu, která bude projektem vyvíjena.
Setkání partnerů projektu se uskutečnilo formou moderovaných diskusí u kulatého stolu, prezentací a panelových diskusí, kterých se zúčastnili odborníci ze soukromé i veřejné sféry, zástupci místních úřadů, soukromých společností a vzdělávacích institucí, kteří poskytli cennou zpětnou vazbu projekt.

Česko, Jižní Čechy

Pilotní akce v Jihočeském kraji byla zaměřena na průzkum, jak změnit chování, zajistit zájem, a silnější zapojení nástupců (mladší generace) převzít rodinný podnik místo toho, aby se rozhodovali nad externím zaměstnavatelem či zaměstnáním. Za účelem splnění cílů pilotní akce navštívili čeští partneři projektu zástupce rodinných podniků, kteří úspěšně dokončili nebo právě procházejí procesem nástupnictví v rodinné firmě. Jak s majiteli, tak s nastupující generací byly vedeny samostatné rozhovory, aby bylo možné porovnat perspektivy mezi oběma skupinami.
Respondenti byli různorodou skupinou – od páru v důchodovém věku, který již předal své podnikání na vnoučata až po skupinu majitelů a nástupců, kde situace vyústila v ochrnutí společnosti, protože mladá generace nemá stejné životní cíle jako jejich předkové, zakladatelé rodinných firem. Rozhovory byly obecně velmi hluboké a komplexní a poskytovaly hodnotnou zpětnou vazbu nejen pro projekt, ale také pro vědeckovýzkumné a akademické bádání.

Rakousko, Oberösterreich

Pilotní akce byla organizována jako workshop s různými vstupy týkajícími se nástupnictví podniků. Workshop byl zahájen předložením osvědčených postupů při předávání rodinného podniku ve vlastnictví již šesté generace. Majitel a jeho otec představili, jak dosáhnout účinného přenosu moci a znalostí. Jejich strategie byla založena na zkušenostech dřívějších generací, ale také na jejich osobních zkušenostech. Obě strany dostaly příležitost hovořit o své vlastní perspektivě, o svých bojích a praktických radách pro všechny v podobné situaci. Po jejich prezentaci následovaly prezentace zástupců veřejné sféry, zástupců rakouské obchodní komory a zástupce banky, kteří poskytli informace o právních a finančních aspektech převodu podniků. Kromě toho byl představen nově vyvinutý model přenosu v rámci projektu ENTER-transfer a všichni účastníci byli požádáni, aby se zapojili do brainstormingu, během nějž zmapovali ideální proces nástupnictví, po němž následovala živá diskuse.

Chorvatsko, Dubrovnik-Neretva

Region Dubrovnik-Neretva sdílí zkušenosti s nástupnictvím se sousedními zeměmi. Region čelí potřebám nástupnictví a zažívá různé situace a modely nástupnictví. Pilotní akce byla zaměřena na mladé podnikatele, rodinné podniky a veřejné instituce, které slouží podnikům. Cílem bylo poukázat na složitost procesu převodu podniku a poukázat na některé důležité otázky, které by měly být brány v úvahu při rozhodování o nejvhodnějším modelu obchodního nástupnictví. Pilotní akce se konaly v Metkovići a Dubrovníku. Zúčastněnými stranami byly společnosti, řemeslníci a veřejné instituce, které slouží podnikům. V rámci rozhovorů vzešel největší zájem o proces převodu z řad rodinných podniků. Projektových aktivit se zúčastnilo 31 zástupců cílové skupiny. Na seminářích a během rozhovorů jim bylo vysvětleno, že převod podniku do rodiny není jedinou formou převodu vlastnictví a že existují i ​​jiné formy převodu podniku, jakož i kroky převodu podniku.

Polsko, Mazowieckie

V listopadu 2018 uspořádal Institut pro udržitelné technologie dvě pilotní akce. Na akce byli pozváni zástupci úřadů i podnikatelé. Hlavním závěrem bylo poukázat na fakt, že nástupnictví v rodinných společnostech je v polské ekonomice novým tématem a neexistuje tradice převodu společnosti do rukou následných vlastníků. Pokud se někdo o toto téma zajímá, neexistují pro něj žádné instituce, které by se specializovaly na vedení procesu nástupnictví, a to jak z hlediska řízení organizace, tak z hlediska právních aspektů. Zástupci velkých společností připustili, že úvahy o nástupnictví by mělo začít již při vstupu společnosti do vývojové fáze. Velmi obtížným prvkem je však oddělení majetku od
řízení. I když tento problém lze vyřešit, je stále obtížný z psychologických důvodů majitele a členů rodiny. Nakonec uvedli, že externí nástupnictví je dobrým řešením, protože externí manažer může společnosti přinést výhody, pokud jde o nová technologická a organizační řešení.

Projektoví partneři i nadále usilovně pracují na dokončení vlastního modelu firemního nástupnictví. Projektové úsilí se nyní přesouvá do vytvoření nástrojů Matchmaking platform a Toolbox for business succession.

Model firemního nástupnictví

Model byl vyvinut s cílem zahrnout metody integrace konceptu nástupnictví do úrovně politiky a každodenní praxe organizací na podporu podnikání, mladých podnikatelů, zavedených podniků a jejich mladých rodinných příslušníků. Definuje základní principy nástupnictví, opatření pro identifikaci a hodnocení budoucích nástupců, přenos znalostí a uskutečnění obchodního převodu.

Jedním z cílů projektových partnerů bylo vyhnout se tomu, aby byl model příliš komplikovaný a aby jej mohl používat i nejmenší rodinný podnik a neměl by problém jej pochopit. Členové rodinných podniků obvykle nejsou akademici a soustředí veškeré své schopnosti a energii na podnikání.

Projektoví partneři se rovněž shodli na tom, že model bude použit jako výchozí bod pro jeden z dalších výstupů projektu, nástroj Toolbox for business succession. Ten má mít dvojí funkci. Na jedné straně nabídne budoucím nástupcům a potomkům majitelů rodinných společností podrobný postup a pokyny k procesu nástupnictví v jejich firmě, na straně druhé pak poskytne zavedeným podnikům praktická hodnocení a opatření pro rozvoj dovedností k tomu, aby mohl mohl být úspěšně zahájen přenos podniku.

Tento obrázek představuje základní strukturu modelu.

V prvním kroku si uživatel musí vybrat, ze které skupiny vzejde jeho nástupce. Možnosti jsou rodina, zaměstnanci nebo management, investor. Existuje také možnost likvidace, ale tato cesta není žádoucí a měla by být považována za poslední možnost. I poté se model pokusí poskytnout pomoc a radu, jak zachránit společnost před likvidací a udržet ji na trhu.

Každá posloupnost se zaměřuje také na čtyři fáze celého procesu, informační, analytickou, koncepční a implementační. Každá fáze má svůj vlastní soubor otázek, které musí podnik zodpovědět, aby mohl poskytnout informace o aktuální fázi podniku v procesu nástupnictví. Seznam otázek je dostupný v dokumentu „D.T1.2.10 Konečný model zavedení a rozvoje obchodní sukcese ve střední Evropě“, který lze stáhnout z webové stránky projektu ENTER-transfer: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENTER-transfer.html

Jak již bylo uvedeno, model bude v pozdější fázi projektu podporován Toolboxem pro nástupnictví podniků, což podnikům poskytne možnost projít tento proces digitálně a online, takže bude mnohem interaktivnější a pohodlnější.

Po zodpovězení všech otázek se zobrazí souhrn, který bude firmu informovat o procentuálním zastupení problematických oblastí a vyřešených problémů a souhrn oblastí, které vyžadují pozornost.

Newsletter č. 4 - aktuality z projektu

Jak jsme již dříve informovali, byly zahájeny práce na dvou velkých výstupech projektu – Toolbox pro firemní nástupnictví a Matchmaking platform pro pro firemní nástupnictví. Souběžně s tím byla uspořádána školení o nástupnictví pro veřejné i soukromé subjekty a jednotliví projektoví partneři pracovali na regionálních strategiích nástupnictví tak, aby usnadnili proces generační výměny malým a rodinným firmám v celé střední Evropě. Společným cílem těchto výstupů je zjednodušit nadnárodní proces nástupnictví a umožnit snadnější vstup na zahraniční trhy. Kromě toho bude možné kontaktovat poradce a odborníky v oblasti nástupnictví.

Platforma Enterprise Transfer

Převod podniku je velmi komplikovaný a obtížný problém. Konsorcium projektu Interreg Central Europe „ENTER-transfer“ se od roku 2016 zabývá, zkoumá a rozebírá všechny související problémy související s firemním nástupnictvím. Byly provedeny první hloubkové studie současného stavu, do nichž byli zapojeni zástupci cílových skupin z veřejné sféry a především majitelé podniků, kteří již prošli nebo budou procházet procesem nástupnictví.

Jedním z hlavních problémů nástupnictví v podnikání je výzva spojená s nalezením vhodného nástupce. Existuje několik možných cest jak vybrat a zvolit nástupce – pokud o sobě navzájem víte. Převzetí podniku je proveditelným a obecně bezpečným přístupem pro mladé podnikatele k zahájení vlastního podnikání, neboť mohou převzít zavedenou síť klientů a obchodních partnerů. Pokud však nemáte o dostupných firmách dostatek informací, bude obtížné najít tu správnou shodu.

Proto jsme se rozhodli vytvořit online tržiště, kde mohou majitelé firem najít potenciální nástupce. Ve srovnání s jinými platformami je zde jeden velký, inovativní rozdíl: jedná se o nadnárodní platformu, která umožní najít podniky i v zahraničí. V současné době dochází k aktivní propagaci platformy v Rakousku, České republice, Chorvatsku, na Slovensku a v Polsku.

Jako uživatel máte šanci propagovat sebe nebo svou společnost a najít ideálního nástupce prohledáváním dostupných profilů pomocí filtrů, které kategorizují firmy podle velikosti, umístění a obchodního sektoru. Dále zde můžete najít odkazy na příslušné regionální platformy / domovské stránky, které vám pomohou na vaší cestě k úspěšnému převodu podniku.

V současné době jsme dokončili testování beta verze platformy. Poslední věcí, kterou musíme udělat, je uvést ji na trh pro podniky a nástupce. Očekáváme, že k tomu dojde v nadcházejících týdnech. Toto spuštění budeme sdílet prostřednictvím všech mediálních kanálů, které máme k dispozici, včetně příštího zpravodaje.

Školení o nástupnictví

Poznatky z intenzivní práce s firemním nástupnictvím byly shrnuty do několika vzdělávacích modulů, které budou k dispozici online ke stažení na webové stránce projektu v 6 různých jazycích.

Každý partner zapojený do projektu navíc nabídl workshopy založené na těchto vzdělávacích modulech. Účastníci často nevěděli o práci a přípravách na projektu, jehož cílem je úspěšné firemní nástupnictví. Pomocí školení bylo možné vést je k hlubšímu pochopení toho, jak by měli přistupovat k této výzvě. Během školení bylo použito několik tradičních i netradičních metod. Příkladem může být hraní rolí, kvízy či Lego Serious Play, které se použilo jako metoda k vybudování dokonalého firemního přenosu. Se spoustou zábavy, novými znalostmi, dovednostmi a excelentní základnou pro proces firemního nástupnictví cítili všichni účastníci jistotu, že se jim podaří s firemním nástupnictvím v reálném životě úspěšně bojovat.

Ve všech partnerských regionech stále probíhají školení, kvůli celosvětovým komplikacím způsobeným virem COVID-19 však musely být některé z nich přesunuty do on-line prostoru. To však dává všem neobvyklou možnost zúčastnit se jich i přes větší vzdálenost od školícího centra. Spojte se s vaší nejbližší organizací a připravte se na úspěšný převod podniku.

Budoucí aktivity

Náš projekt by měl být dokončen do konce května 2020. To znamená, že budeme usilovně pracovat na tom, abychom včas dodali všechny plánované výstupy, o čemž vás samozřejmě budeme informovat prostřednictvím dalších newsletterů.

Příště zveřejníme více informací o Toolboxu pro obchodní nástupnictví a o regionálních strategiích, které by měly poskytnout pomoc při řešení generační výměny v malých a rodinných firmách.

Jak již bylo zmíněno, díky COVID-19 se v poslední době mnoho věcí změnilo. To platí i pro náš projekt. Například to, že jsme nuceni přesunout naše plánované fyzické aktivity a události do online formulářů. Vzhledem k tomu, že se s vámi nebudeme moci osobně setkávat prostřednictvím konferencí nebo road show, připravujeme pro vás online video galerii, abychom vám pomohli lépe porozumět problematice obchodního nástupnictví a naučili vás, jak využít výstupy našeho projektu rychle a z pohodlí vašeho domova.

Přejeme všem dobré zdraví a doufáme, že jste byli zasaženi negativními dopady virové situace co nejméně. Také doufáme, že se co nejdříve vrátí k normálu. Hodně štěstí!

Newsletter č. 5 - aktuality z projektu

Toolbox je jedním z hlavních výstupů našeho projektu. Jedná se o webovou aplikaci, jejímž cílem je zjednodušit proces nástupnictví v rodinných podnicích. Upozorňuje majitele firmy na klíčové aspekty procesu nástupnictví a umožňuje jim vyhodnotit konkrétní oblasti související s nástupnictvím.

Toolbox nabízí čtyři režimy nástupnictví (převzetí v rámci rodiny, v rámci společnosti, prodej investorovi či cílená likvidovace společnosti), proces nástupnictví je pak hodnocen ve čtyřech po sobě jdoucích fázích: informační, analytické, koncepční a implementační. V každé z těchto fází vlastník firmy postupně odpovídá na otázky týkající se procesu v této fázi. Otázky byly pečlivě vybrány na základě našeho předchozího výzkumu a odborných znalostí.

Majitel firmy má zároveň možnost přizvat do aplikace další klíčové aktéry – např. rodinné příslušníky, potenciální nástupce, poradenské společnosti, právníky nebo jakoukoli jinou osobu, jejíž názor na předání podniku by měl zaznít.

Výsledky (porovnání odpovědí jednotlivých uživatelů aplikace) jsou zobrazeny v podobě mapy, která znázorňuje hodnocení všech pozvaných uživatelů v jednom grafu. Majitel může snadno porovnat všechny otázky a zjistit, které problémy je třeba řešit. Analýza hlavních komponent se používá ke zjištění celkové shody nebo rozdílu mezi hodnoceními.

Majitel (stejně jako ostatní hodnotitelé) může všechny odpovědi průběžně prohlížet, případně upravovat hodnocení podle vývoje situace ve společnosti. Jakmile budou všechny problémy v podniku vyřešeny, je společnost připravena na hladký přenos.

Plně funkční verzi Toolboxu můžete již nyní najít na adrese toolbox.entertransfer.com. Budeme velmi rádi, pokud tento web navštívíte, provedete rychlou registraci a vyzkoušíte jej!
Připravili jsme také krátké instruktážní video o tomto nástroji, které najdete na tomto odkazu YouTube: https://youtu.be/5nSVc7ZHwxQ

Regionální a mezinárodní strategie pro podnikové nástupnictví

V rámci projektu jsme vytvořili 5 regionálních strategií. Ty byly vyvinuty tak, aby podle situace a potřeb v partnerských regionech mohla být vytvořena legislativní, podpůrná a koordinační základna pro zavedení nebo posílení koncepce nástupnictví ze strany regionálních autorit. Regionální strategie poskytnou orgánům veřejné moci a souvisejícím subjektům podrobné pokyny pro usnadnění a udržení procesu převodu podniků.

Nadnárodní strategie, která byla vypracována v anglickém jazyce a vyvinuta na základě 5 regionálních strategií, poskytuje podrobné pokyny zákonodárcům a dalším relevantním zúčastněným stranám o procesních krocích nezbytných pro zavedení nebo zdokonalení koncepce nástupnictví použitelné na nadnárodní úrovni.

Strategie byly vypracovány v angličtině a v příslušných národních jazycích. Jsou k dispozici ke stažení na www.entertransfer.com/download.

Projekt by měl být dokončen do konce května 2020, což znamená, že v současné době usilovně pracujeme na včasném dodání všech plánovaných výstupů.

Po dokončení projektu budou zúčastněné strany a zúčastněné subjekty informovány o všech výstupech projektu společně v jednom závěrečném zpravodaji. Kromě toho pracujeme na přípravě online video galerie, která bude naplněna zajímavými videi na téma Podnikové nástupnictví a návodem, jak používat digitální výstupy projektu.

Projektoví partneři

Kde nás najdete?

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu